- MUDr. Jitka Hrdinová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní základ

Od 1.4.2012 došlo k legislativním změnám, mimo jiné se mění zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění v platném znění a to platnou právní úpravou zák. č. 372/2011 Sb o zdravotních službách a č. 373/2011 Sb o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a novelizací, násl. zák. č. 202/2017 o pracovně lékařských službách a poslední novalizací zák. č.452/2022 Sb., dále pak vyhláška č. 79/2013 Sb o pracovních službách a některých druzích posudkové péče. Taktéž se změny týkají vyhl. č. 137/2018, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci. 
Z těchto změn mimo jiné vyplývají nová pravidla pro poskytování zdravotnické dokumentace a výkon pracovnělékařské péče.

Poskytování dokumentace

Z výše uvedených předpisů vyplývají pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací, podmínky jejího vedení, předávání či zapůjčování, archivaci, mimo jiné i možnost určení oprávněné osoby, atd.

 • Pacient při přeregistraci k jinému lékaři donese žádost o předání zdravotnických informací
 • Nově již nebude předávána celá ZD, ale pouze její výpis s podstatnými údaji potřebnými k zajištění návaznosti zdravotní péče, ev. její fotokopie.
 • Vzhledem k časové náročnosti úkonů, nebude žadateli předána ihned, ale nejdříve následující pracovní den či dle domluvy. Tento výpis je zdarma.

Změna v režimu vystavování návrhů na lázeňskou péči

Lázeňské návrhy - výňatek z platné legislativy a doporučení Ministerstva zdravotnictví:
Dle platné legislativy - zák. č. 48/1997 Sb v platném znění a stanoviska Ministerstva zdravotnictví k vystavování a podávání návrhů na lázeňskou rehabilitační péči (z 20.6.2023) - platí tato pravidla:

 • Návrh (doporučení) na lázeňskou péči vystavuje (vypisuje) vždy lékař, který ji indikuje (ambulantní specialista, nemocniční lékař nebo registrující praktický lékař). Tento lékař je zároveň i zodpovědný za řádné přezkoumání naplnění podmínek a informování pacienta o tom, zda jsou/nejsou tyto podmínky splněny (dg., indikace, lhůty).
 
 • Indikující lékař, má-li veškeré potřebné doklady (resp. je-li schopen si je sám v rámci vlastní kompetence obstarat), návrh na péči nejen vystavuje ale i sám podává zdravotní pojišťovně. Skutečnosti vyplývající z lékařských zpráv a zdravotnické dokumentace přitom není nutné opakovaně vyplňovat do návrhu, ale postačí je doložit jako přílohu a v návrhu se na ně odkázat. V případě domluvy s pacientem, návrh předá pacientovi, který si ho sám na zdravotní pojišťovně podá.
 
 • V případě, že indikující lékař nedisponuje plně informacemi (resp. si je nemůže v rámci své kompetence sám opatřit) o naplnění všech podmínek pro lázeňskou péči (např. u pojištěnce staršího 70ti let s nutností vyšetření internistou nebo u epileptika s vyjádřením neurologa), vystaví návrh, předá jej i s přílohami pojištěnci a poučí jej o nutnosti absolvování dalších požadovaných vyšetření, na která mu vydá žádanku. Příslušný specialista nebo praktický lékař, který provádí doplňková vyšetření, zhodnotí naplnění podmínek lázeňské péče z hlediska své odbornosti, přiloží k již vyplněnému návrhu vlastní lékařskou zprávu (event. výpis ze zdravotní dokumentace) a návrh zašle zdravotní pojišťovně nebo jej předá pacientovi.
 

 • V případě, že indikující lékař nebo lékař provádějící doplňková vyšetření, dojde k závěru, že nejsou naplněna kritéria pro přiznání nároku na úhradu lázeňskou péči, návrh nevystaví, informuje o tomto pojištěnce a poučí jej o možnosti podání návrhu na přezkoumání naplnění podmínek přímo zdravotní pojišťovně samotným pojištěncem. O tomto poučení provede zápis do zdravotní dokumentace a vybaví pojištěnce relevantními dostupnými zprávami o provedených vyšetřeních. Pojištěnec může pak návrh podat sám.
  
Upozornění pro pacienty:
Vzhledem k tomu, že vypisování lázeňských návrhů za jiné indikující lékaře neúměrně zatěžuje chod naší ambulance a zkracuje čas na péči, jsme nuceni v souladu s dlouhodobě platnou legislativou a doporučením MZd změnit dosavadní přístup našeho zdravotnického zařízení a zavést určitý regulační mechanismus.
Nově tedy, bude-li u nás pacient požadovat vystavení návrhu na lázeňskou péči indikovanou a doporučenou jiným lékařem (který je dle platné legislativy povinen a zodpovědný za vystavení lázeňského návrhu), bude mu účtován poplatek dle platného ceníku (viz Vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost). V tomto poplatku je zahrnuto i odeslání návrhu na zdravotní pojišťovnu.

Pracovnělékařské služby

Závodní preventivní péče je nahrazena pojmem pracovně-lékařské služby a je vyjmuta ze zdravotního pojištění, tedy veškeré náklady je povinen hradit zaměstnavatel, resp. žadatel, dle platného ceníku. Poskytování těchto služeb se řídí těmito zásadami:

 • K provedení prohlídky PLS je podmínkou žádost zaměstnavatele (vč. identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance) s přesnou specifikací typu prohlídky, pracovního zařazení či funkce zaměstnance, režimu práce, pracovních podmínke a rizik, vč. kategorie, atd....
 • Na základě žádosti bude po domluvě, v horizontu nejpozději do 10-ti dnů, objednána a provedena prohlídka a následně vystaven posudek, který bude předán do rukou zaměstnance, resp. žadatele. Posudek hradí žadatel.
 • Od 1.4.2013 je podmínkou k provedení těchto služeb smlouva o zajištění PLS mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením.  Od 1.11.2017 není pro kategorii 1 nutnou podmínkou smluvní vztah.
 • V praxi tedy u zaměstnanců kategorie 1 (bez přítomnosti rizika ohrožení zdraví resp. nově profesního rizika např. -  noční práce, obsluha EV a VZV, práce ve výškách apod.) provádíme jako registrující PL pracovně-lékařskou prohlídku na základě žádosti zaměstnavatele i bez této smlouvy. Dle nové právní úpravy je z profesního rizika vyřazeno - řízení MV řidič referent, práce ve školách a školních zařízeních, činnosti epidemiologický závažné a hlasová zátěž, tzn pro tyto pracovní činnosti platí zařazení kat. 1 bez rizika.
 • V případě, že tyto služby má zaměstnavatel sjednány smluvně s jiným než registrujícím lékařem, pak bude lékaři PLS na základě jeho žádosti o informace k provedení prohlídky PLS a posouzení zdravotního stavu vyhotoven podrobný výpis ze zdravotní dokumentace s informacemi podstatnými pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání, nejpozději do 10-ti dnů od podání žádosti, v praxi standardně vyhotovujeme do následujícího pracovního dne.
 • Výpis ze ZD pro účely pracovně-lékařské péče je za úhradu dle platného ceníku ve výši 400Kč.

 
[CNW:Counter]
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky